Zakończenie projektu - Modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z przebudowa przepompowni w miejscowości Stara Kiszewa
Dodane przez Admin dnia 30.09.2015

Zakończenie projektu - Modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z przebudowa przepompowni w miejscowości Stara Kiszewa

Koszt kwalifikowany zadania wyniósł 3.182.335,16 zł brutto

Przedsięwzięcie zostało dofinansowane w formie pożyczki ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w kwocie 700.000,00 zł.
Rozszerzona zawartość newsa

W ramach inwestycji dokonano modernizacji oczyszczalni ścieków w Starej Kiszewie, która obejmowała następujący zakres:

- systemu napowietrzania drobno-pęcherzykowego

- mieszadeł wraz z armatura mocującą,

- sond tlenowych armatury regulującej i odcinające

 

 

Uzyskany efekt ekologiczny


Typ oczyszczalni : biologiczno-mechaniczna rok budowy 2002

- przepustowość istniejąca Qśrd = 300 m3/d

- przepustowość po realizacji zadania Qśrd = 300 m3/d

Stężenia zanieczyszczeń (g/m3)
Ilość ścieków

BZT5

ChZTCr

Zawies. og.

Azot og.

Fosfor og.

Qśrd

(m3/d)

Stężenia oraz ilości ścieków wg założeń projektowych nowobudowanej oczyszczalni:

 

700

1200

550

-

-

700

- ścieki surowe- ścieki oczyszczone

25

125

35

-

-

700

Stężenia oraz ilość ścieków oczyszczonych przed rozbudową*/ modernizacją* oczyszczalni według analizy z dnia 18/19.09.2012r.

1,3

31,9

<5

-

-

184

Stężenia oraz ilość ścieków wg pozwolenia wodno-prawnego ważnego do dnia: 04.10.2015

25

125

35

-

-

300,1


Sposób zagospodarowania osadów:

Przed modernizacją

Ustabilizowany tlenowo nadmierny osad czynny z komory stabilizacji jest odwadniany w urządzeniu typu DRAIMAD-12 workowym. Następnie worki są przemieszczane specjalnym wózkiem i opróżniane na placu magazynowym. W trakcie magazynowania osad zmniejsza swój ciężar i objętość dzięki naturalnemu odparowaniu i jest okresowo wywożony przez firmę na wysypisko śmieci w Linowcu.

Po modernizacji

Przewiduje się wykorzystanie istniejącego zbiornika stabilizacji tlenowej oraz zastosowanie nowej prasy odwadniającej wraz ze zbiornikiem polielektrolit z automatyczną higienizacją osadu. Tak przygotowany osad będzie okresowo magazynowany na placu magazynowym na terenie oczyszczalni ścieków, a następnie utylizowany w Zakładzie Utylizacji Odpadów Komunalnych „Stary Las”

http://www.wfosigw.gda.pl/