Zmiany w gospodarce odpadami
Dodane przez Admin dnia 20.05.2013

Czyste Miasto Czyste Gminy w Związku Gmin Wierzyca

Zobacz prezentację

Zmiany w gospodarce odpadami

Od 1 lipca 2013 roku wchodzą w życie zmiany przepisów prawnych w zakresie sposobu organizacji odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości. W imieniu Gminy Stara Kiszewa organizacją odbioru odpadów zajmuje się Związek Gmin Wierzyca.


Rozszerzona zawartość newsa

Znane są już stawki za wywóz odpadów, które obowiązywać będą mieszkańców Gminy Stara Kiszewa od dnia 1 lipca 2013 roku. Związek Gmin Wierzyca podjął decyzję, że stawka ta liczona będzie od gospodarstwa domowego. Różnić się jednak będzie w zależności od tego, w jaki sposób będziemy zbierać śmieci (czy selektywnie – czy do jednego kosza) oraz w zależności od wielkości gospodarstwa domowego (jednoosobowe – wieloosobowe). W związku z tym stawki kształtować się będą następująco:

1. W przypadku braku selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (zbieramy wszystkie odpady w jednym koszu bez segregacji):

2. W przypadku selektywnej zbiórki odpadów komunalnych:

Stawki te są nieco wyższe od wstępnie planowanych, jednak trzeba zaznaczyć, że w ramach w/w opłaty firma odbierająca odpady będzie zobowiązana dostarczyć nam kosze. Natomiast w przypadku właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady ustalono opłatę za pojemnik również różnicując te opłaty w zależności od tego, czy odpady będą zbierane selektywnie czy też nie. Związek Gmin Wierzyca ustalił też, na wniosek zarządców nieruchomości, stawkę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zabudowie wielorodzinnej (spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe): za odpady zbierane w sposób selektywny: 13,50 zł za 1 osobę, za odpady zbierane w jednym koszu, bez segregacji: 20 zł za 1 osobę.

Śmieci segregować należy w następujący sposób, dzieląc je na trzy grupy, do których będą przypisane określone kosze:

Odbieranie tych odpadów będzie odbywało się zgodnie z harmonogramem ustalonym przez przedsiębiorcę, z którym Związek Gmin Wierzyca zawrze umowę na odbiór odpadów – ten przedsiębiorca zostanie wyłoniony w drodze przetargu.

Powstające w gospodarstwach domowych przeterminowane leki i chemikalia oraz zużyte baterie, akumulatory i inne odpady niebezpieczne, a także odpady wielkogabarytowe oraz zużyte opony oraz odpady elektryczne i elektroniczne będą odbierane co najmniej dwa razy w roku. Odpady budowlano-remontowe i rozbiórkowe w ilości nie większej niż 1 m3 odbierane będą jeden raz w roku na indywidualne zgłoszenie z gospodarstwa domowego.

W najbliższym czasie każde gospodarstwo domowe poprzez osobę upoważnioną (sołtysa) lub listownie otrzyma deklarację, którą trzeba będzie wypełnić podając m.in. dane na temat ilości osób zamieszkującym w danym gospodarstwie oraz wybór sposobu zbierania odpadów (selektywnie lub nie).Osoby dostarczające deklarację będą także upoważnione do pomocy w jej wypełnieniu oraz odbioru wypełnionej deklaracji.

W imieniu Gminy Stara Kiszewa sprawy związane ze zmianą systemu gospodarki odpadami prowadzi Związek Gmin WIERZYCA, gdzie można uzyskać więcej informacji na temat nowych zasad gospodarki odpadami:

Biuro Związku Gmin Wierzyca
ul. Zblewska 18
83-200 Starogard Gdański
tel. 58 562 19 97
tel. kom.: 530 946 185
fax: 58 562 19 97
e-mail: sekretariat@zgwierzyca.pl
BIP: http://www.pomorskie.eu/.../zwiazek_gmin_wierzyca
www: www.zgwierzyca.pl

Godziny pracy Biura Związku - od poniedziałku do piątku: 7.30 - 15.30

Do pobrania: