Nawigacja
GMINAoff
Prawo lokalne off
J.ORGANIZACYJNE off
J. POMOCNICZE off
O. POZARZĄDOWE off
TURYSTYKAoff
SPORToff
INNEoff
Gminne obchody Dnia Strażaka w Konarzynach w dniu 2.05.2009 r

Gminne obchody Dnia Strażaka odbyły się w miejscowości Konarzyny. W uroczystościach brały jednostki OSP z ternu gminy tj.

 1. OSP Stara Kiszewa

 2. OSP Stare Polaszki

 3. OSP Górne Maliki

 4. OSP Konarzyny

 5. OSP Nowe Polaszki

 6. OSP Bartoszylas

 7. OSP Stary Bukowiec

 8. OSP Pałubin

 9. OSP Olpuch

 oraz Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza Stara Kiszewa

Uroczystości rozpoczęły się mszą koncelebrowaną przez Księdza kapelana strażaków gminy Stara Kiszewa Stanisława Lenza oraz proboszcza parafii Konarzyny księdza Michała Mazurka.

Uroczystemu przemarszowi jednostek OSP towarzyszyła orkiestra dęta OSP Stara Kiszewa pod batutą kapelmistrza Dh Zygmunta Englera.

W uroczystościach brali udział:

 1. Zastępca Wójta Gminy Stara Kiszewa – Andrzej Hinc

 2. Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kościerzynie Dh kapitan Wiesław Kiedrowicz

 3. Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP Stara Kiszewa Dh Józef Czapewski

 4. Kapelan Strażaków Gminy Stara Kiszewa – Dh Stanisław Lenz

 5. Komendant Gminny OSP Stanisław Łukowicz

Otwarcia uroczystości dokonał Zastępca Wójta Gminy Stara Kiszewa.

W/w osoby złożyły gratulacje wszystkim strażakom z okazji święta strażackiego.

Uroczystości były doskonałą okazją do wręczenia odznaczeń „Za zasługi Dla Pożarnictwa”nadane przez Zarząd Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP w Gdańsku oraz Zarząd Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Kościerzynie

Po uroczystościach odbyło się ognisko z kiełbaską i spotkania strażaków.

Na zakończenie obchodów odbyła się zabawa strażacka.

Zaznaczyć należy również udział Druhów honorowych z jednostek OSP.

Stara Kiszewa oraz OSP Konarzyny.

Gospodarzem uroczystości była jednostka OSP Konarzyny gratulować można zarządowi tej jednostki za zorganizowanie uroczystości.

Odznaczenia     ROK 2009

Strażak Wzorowy

 1. Kaszubowski Tomasz           OSP Olpuch

 2. Bieliński Piotr                       OSP Górne Maliki

 3. Bieliński Robert                    OSP Górne Maliki

 4. Ciepliński Piotr                     OSP Nowe Polaszki

 5. Kerlin Leszek                        OSP Nowe Polaszki

 6. Kozłowski Marcin                OSP Bartoszylas

 7. Literski Jacek                       OSP Stary Bukowiec

 8. Orlikowski Daniel                OSP Bartoszylas

 9. Plata Henryk                        OSP Stary Bukowiec

Brązowy Medal za załugi dla pożarnictwa

 1. Kopytkowski Rafał             OSP Nowe Polaszki

 2. Sztormowski Mariusz         OSP Górne Maliki

 3. Lamczyk Arkadiusz            OSP Bartoszylas

 4. Wielewski Krystian             OSP  Konarzyny

 5. Tocha Adam                         OSP Pałubin

 6. Słomiński Ariel                    OSP Stara Kiszewa

 7. Zarembski Piotr                  OSP Olpuch

Srebrny Medal za zasługi dla pożarnictwa

 1. Treder Jarosław OSP Nowe Polaszki

 2. Meina Sławomir OSP Stara Kiszewa

 3. Klaman Krzysztof OSP Konarzyny

Złoty Medal za zasługi dla pożarnictwa

 1. Piekarski Jan OSP Stary Bukowiec

 2. Cysewski Stanisław  OSP Bartoszylas

 3. Stoba Franciszek OSP Konarzyny

czytaj całość

Konkurs fotograficzny

REGULAMIN
konkursu fotograficznego
Nieznane atrakcje turystyczne Ziemi Kościerskiej”

§ 1

ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU

1.  Organizatorem Konkursu jest Stowarzyszenie „Społeczny Komitet Ochrony Krajobrazu Ziemi Kościerskiej” z siedziba w Kościerzynie.

2.  Konkurs rozpoczyna się w dniu 1 maja 2009 r. Zdjęcia można nadsyłać do 30 czerwca 2009 rok.

§ 2

WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1.  Nieznane atrakcje turystyczne Ziemi Kościerskiej” – to otwarty konkurs fotograficzny, którego celem jest promocja turystyki i piękna Ziemi Kościerskiej. 

2.  Celem konkursu będzie utrwalenie na fotografii najpiękniejszych zakątków Ziemi Kościerskiej, ukazanie uroku krajobrazów i piękna przyrody naszej „małej ojczyzny”, zachęcenia do poznania fauny i flory kaszubskich lasów, a także promocja turystyki.

3. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w Konkursie za zgodą rodziców lub przedstawicieli ustawowych.

4. Udział w Konkursie jest bezpłatny, a jedynym warunkiem jest zgłoszenie do organizatora konkursu prac fotograficznych (maksymalnie 3 fotografii, o wymiarze od 15x21 do 21x30) opatrzonych hasłem.

5. Konkursowe prace należy nadsyłać w okresie od 1 maja 2009 roku do dnia 30 czerwca 2009 roku w wersji papierowej i elektronicznej na adres: Stowarzyszenie „Społeczny Komitet Ochrony Krajobrazu Ziemi Kościerskiej” 83-400 Kościerzyna, ul. Strzelecka 30B, (decyduje data stempla pocztowego).

6. Nadsyłane zdjęcia mogą być wykonane aparatami cyfrowymi oraz analogowymi. Do Konkursu dopuszcza się zdjęcia kolorowe i czarno-białe.

7. Autor oświadcza, ze nadsyłane zdjęcia nie były wcześniej publikowane na łamach prasy drukowanej i internetowej oraz nie brały udziału w żadnym konkursie.

8.  W przypadku uwidocznienia na zdjęciu wizerunku osób trzecich autor ma obowiązek załączyć deklarację/pozwolenie wykorzystania wizerunku – w innym przypadku zdjęcie będzie wykluczone z konkursu.

9. Prace niespełniające zasad uczestnictwa (bez podpisu) nie będą brane pod uwagę przez Komisję Konkursową.

10. Nadesłanie prac na konkurs jest równoznaczne z uznaniem niniejszego regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie zdjęć do celów związanych z promocją turystyki piękna Ziemi Kościerskiej.

11. Organizator zastrzega sobie prawo odrzucenia nadesłanych fotografii na etapie kwalifikacji na podstawie niezgodności z warunkami Konkursu lub złej jakości technicznej.

12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy ze zgłoszeniem fotografii.

§ 3

OCENA I NAGRODY

1.   Oceny nadesłanych na konkurs prac biorąc m.in. pod uwagę ich jakość, oryginalność, wyjątkowość, dokona Komisja Konkursowa.

2.   Komisja Konkursowa zostanie powołana przez Organizatora konkursu.

3.   Spośród wszystkich nadesłanych prac fotograficznych Komisja Konkursowa wybierze trzy najlepsze prace

4.   Laureaci Konkursu otrzymają następujące nagrody:

Nagrody rzeczowe:

I miejsce – aparat fotograficzny?

II miejsce – album fotograficzny

III miejsce – album fotograficzny

5.   Komisja Konkursowa może ponadto wyróżnić 3 prace fotograficzne, których autorzy otrzymają nagrodę książkową o tematyce przyrodniczej i turystyce.

6.  Uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagród laureatom konkursu odbędzie się w lipcu 2009 r. podczas obchodów Dni Kościerzyny 2009.

7.  Po zakończeniu Konkursu zakwalifikowane fotografie zostaną opublikowane na stronie portalu www.koseco.pl.

8.  Prace, które zostaną nagrodzone, jak również uznane przez komisję jako ciekawe i wyróżnione zostaną wyeksponowane na wystawie pokonkursowej w Muzeum Ziemi Kościerskiej lub Centrum  Kultury i Sportu w Kościerzynie.

9.  Decyzje podjęte przez Komisje Konkursową są ostateczne i prawnie wiążące dla wszystkich uczestników Konkursu.

§ 4

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.  Regulamin niniejszego Konkursu dostępny jest na stronie internetowej www.koseco.pl.

2.  Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, jeżeli nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w konkursie.

3.  Osoby, które nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym Regulaminie lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie zdyskwalifikowane.

Wszelkie pytania dotyczące konkursu prosimy kierować pod adres: napisz@koseco.pl

HARMONOGRAM

1.  1- 20 kwietnia 2009 – wykonanie i wydruk plakatu konkursowego

2.  21-30 kwietnia 2009 – ogłoszenie konkursu fotograficznego w prasie lokalnej, w Internecie oraz wysłanie plakatów konkursowych do szkół (30 adresatów),

3.  1 maja 2009 – 30 czerwca 2009 – nabór prac konkursowych,

4.  22-26 czerwca 2009 – powołanie Komisji Konkursowej,

5.  do 5 lipca 2009 – rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród podczas obchodów Dni Kościerzyny 2009.

6.  1 sierpnia do 31 sierpnia 2009 – organizacja wystawy pokonkursowej.

czytaj całość

Rozstrzygnięcie Konkursu Ofert na Realizacje Zadań Publicznych


Stara Kiszewa 2009-05-04

Informacja Wójta Gminy Stara Kiszewa

W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego Wójt Gminy Stara Kiszewa w dniu 4 maja 2009 r. postanowił przyznać dotację organizacjom pozarządowym na realizację następujących zadań publicznych w 2009r.:

Zadanie 1. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu:


Nr oferty

Nazwa oferenta

Przyznana kwota (zł)

1

Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Polaszkowskiej

22.000

4

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Ziemi Kiszewskiej

2.900

3

Ochotnicza Straż Pożarna Stara Kiszewa

7.100

Zadanie 2. Organizacja wypoczynku dzieci, młodzieży i osób starszych w tym osób niepełnosprawnych:


Nr oferty

Nazwa oferenta

Przyznana kwota

2

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Ziemi Kiszewskiej

4.000Dzień Strażaka

 

Drodzy Strażacy!

Z okazji Dnia Strażaka kierujmy słowa

podziękowania

za codzienne realizowanie zadań i obowiązków, za poświęcenie w ochronie życia i mienia ludzkiego oraz za stałe wzbogacanie dorobku pożarniczego.

 Wypełniając z godnym podziwu profesjonalizmem strażacką powinność wobec drugiego człowieka i Ojczyzny, zyskujecie szacunek oraz wysoką ocenę społeczeństwa.

Życzymy wam wiele satysfakcji i zadowolenia z wykonywanych obowiązków zawodowych i społecznych, spełnienia planów i zamierzeń oraz wszelkiej pomyślności osobistej.

Serdeczne pozdrowienia kierujemy także do Państwa rodzin, sympatyków i przyjaciół strażackiej służby.

 

Przewodniczący Rady Gminy                                 Wójt Gminy

        Adam Dębski                                               Marian Pick

Jubileusz 120 - Lecia OSP w Starej Kiszewie

Jubileusz 120 - Lecia OSP w Starej Kiszewie

 

3 października 2015 roku Ochotnicza Straż Pożarna w Starej Kiszewie obchodziła uroczyście swoje 120-te urodziny. Uroczystości rozpoczęły się zbiórką poddziałów przed Domem Strażaka. Przybyły poczty sztandarowe i oficjalne delegacje.

 

czytaj całość

OBWIESZCZENIE

  OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy  Stara Kiszewa

z dnia 23 kwietnia 2009 r.

w sprawie: informacji o numerach i granicach obwodowych komisji wyborczych  w wyborach  posłów do Parlamentu Europejskiego w dniu 7 czerwca 2009 r.

Na podstawie art. 44 ust 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r – Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego (Dz.U. Nr 25 poz. 219 ze zm.) oraz w związku z uchwałą Nr XLIII/257/06 Rady Gminy Stara Kiszewa z dnia 26 czerwca 2006 w sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze Rady Gminy (Dz.Urz. Woj Pomorskiego z 2006 r. Nr 84 poz 1739),

                   Wójt Gminy Stara Kiszewa  podaje do wiadomości publicznej,

informację o 5 (pięciu) obwodach głosowania , w których zostaną przeprowadzone wybory posłów do Parlamentu Europejskiego w dniu 7 czerwca 2009 r.

Numer obwodu głosowania

   Granica obwodu głosowania

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej      (nr telefonu)

      1

Stara Kiszewa ulice: 6-go Marca, Jana Pawła II, Konarzyńska, Kościelna, Kościerska, Norwida, Mickiwicza, Kochanowskiego, Miłosza, Słowackiego, Ogrodowa, Partyzantów, Konopnickiej, Piotra Szorca, Polna, Tysiąclecia, Wyzwolenia, Zamkowa, Stara Kiszewa Wybudowanie

Obwód Nr 1

Zespół Kształcenia i Wychowania Stara Kiszewa tel.687-63-27

      2

Kobyle, Górne Maliki, Dolne Maliki, Góra, Góra - Nowy Dworzec

Obwód Nr 2

Swietlica Górne Maliki tel. 687-65-98 Lokal dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych

      3

Olpuch, Olpuch-Ciegardło, Nowy Bukowiec, Nowa Kiszewa-Chrósty, Stary Bukowiec, Foshuta

Obwód Nr 3 

Budynek byłej Szkoły w Starym Bukowcu

      4

Nowe Polaszki, Stare Polaszki, Wilcze Błota Czerniki

Obwód Nr 4  

Zepół Szkół Stare Polaszki tel.687-61-02

      5

Pałubin, Zamek Kiszewski, Strzelki, Lipy, Bożepole, Struga, Chwarzno, Konarzyny, Wygonin, Bartoszylas, Ruda, Chwarzenko

Obwód Nr 5

Urząd Gminy w Starej Kiszewie tel.687-60-20

Lokale wyborcze otwarte będą w dniu 7 czerwca 2009 r. między godziną 8.00 a 22.00.

Wójt Gminy Stara Kiszewa

                                                                                                            /Marian Pick/

Powiatowa Liga Piłki Siatkowej Kobiet

W Powiatowej Lidze Piłki Siatkowej Kobiet w sezonie 2008/2009 brało udział 12 drużyn w tym jedna z powiatu kartuskiego.Rozgrywki rozpoczęły się w październiku i trwały do kwietnia. Była to 9 edycja ligi i po raz pierwszy liga liczyła aż 12 drużyn.Mecze od początku rundy były bardzo zacięte i pełne niespodzianek.Bardzo często mecze kończyły się wynikiem 3:2 i nie zawsze wygrywał faworyt..Muszę stwierdzić ,że w tym sezonie poziom rozgrywek był bardzo wysoki i bardzo wyrównany. Od początku ligi 6 drużyn prezentowało wysoki poziom i tak było do końca rundy zasadniczej. Walka  o wejście do fazy play-off trwała do ostatniej rundy, co nie miało miejsca w poprzednich sezonach.Z gminy Stara Kiszewa w rozgrywkach brała udział drużyna „Kiszewianki”.Nasza drużyna w ostatnich trzech latach zajmowała I miejsce w Lidze i zdobywała Puchar Starosty Kościerskiego. Jeszcze żadnej drużynie nie udało się 3 -krotnie zdobyć mistrzostwa. Po tylu sukcesach Kiszewianki do sezonu 2008/2009 przystępowały jako faworyt ligi.Niestety kontuzje, zdarzenia losowe i życiowe wyeliminowały ze składu 4 podstawowe zawodniczki. W związku z powyższym pojawił się dylemat, co dalej z drużyną i rozgrywkami. W trakcie sezonu dołączyły do drużyny 4 nowe zawodniczki /Ania Zabrocka,Ania Penka,Sylwia Szwichtenberg,Ewa Knopa/.Grę w tym sezonie musiały wziąć na „swoje barki” dwie najbardziej doświadczone i ograne w lidze zawodniczki. Trzeba było „budować” drużynę na nowo. Systematyczne treningi i duże zaangażowanie nowych zawodniczek doprowadziła do tego, że drużyna weszła do fazy play-off.Niestety już w tej fazie rozgrywek drużyna trafiła na bardzo doświadczone zawodniczki z „Sokółek” Kościerzyna i dwukrotnie z tą drużyną przegrały. Pozostała walka o III miejsce, co jest dużym osiągnięciem i sukcesem tak młodej drużyny.Za to w Finale i walce o III miejsce zawodniczki Kiszewianek pokazały „sportowy pazur” i po bardzo emocjonującym i stojącym na wysokim poziomie sportowym meczu pokonały 3:1 wyżej notowaną drużynę Feniksa Kościerzyna/ubiegłoroczne srebrne medalistki/.Włożona praca w treningi i profesjonalne podejście do gry wszystkich zawodniczek dało wymierne efekty i drużyna stanęła „na pudle”. Podziękowanie dla całej drużyny ,która w tym sezonie grała w następującym składzie: Wiesława Romańska-Tocha /kapitan/,Kasia Wielgosz, Kasia Knopa, Lidka Knopa, Ania Hernacka, Monika Leszka ,Ania Zabrocka, Ania Penka, Sylwia Szchwistenberg, Asia Knopa-Kreft, Ewa Knopa.W Finale PLPS kobiet o I miejsce i Puchar Starosty Kościerskiego walczyły drużyny ze Stężycy i „Sokółki” Kościerzyna. Finał był bardzo emocjonujący i zacięty i trudno było typować zwycięzcę. Dopiero taybrek/wygrany przez panie ze Stężycy 15:9/ zdecydował, że Puchar Starosty w Sezonie 2008/2009 zdobyły panie ze Stężycy.  

czytaj całość

Finał Powiatowej Ligi Piłki Siatkowej Kobiet i Mężczyzn

FINAŁ POWIATOWEJ LIGI PIŁKI SIATKOWEJ KOBIET I MĘŻCZYZN

Dnia 18.04.09r. w hali Sokolnia odbyły się finały PLPS kobiet i mężczyzn. W lidze mężczyzn runda zasadnicza rozpoczęła się w miesiącu październiku i trwała do końca lutego. W sezonie 2008/2009 w rozgrywkach  o Puchar Starosty Kościerskiego uczestniczyło 10 zespołów z terenu powiatu kościerskiego. Organizatorem i organem prowadzącym ligę mężczyzn był Ośrodek Kultury w Dziemianach. W sobotę cztery najlepsze drużyny po rundzie zasadniczej spotkały się by walczyć o miano najlepszej drużyny powiatu. Mecz o III miejsce pomiędzy PCM Garczyn i GOKSiR Lipusz był bardzo wyrównany i dopiero taybrek zadecydował o wygranej 3:2 PCM Garczyn. Natomiast o I miejsce spotkały się drużyny Relaksu Dziemiany i Nauczycieli Kościerzyna ,które w szranki o mistrzowski tytuł stają już po raz kolejny. Jak przystało na finał było to bardzo ciekawe i zacięte spotkanie dwóch najlepszych drużyn ligi. Ostatecznie najlepszą drużyną sezonu 2008/09 okazała się drużyna Relaksu Dziemiany zwyciężając 3:0. Skład zwycięskiej drużyny: Mirosław Stolc,Tomasz , Rekowski, Tomasz Szamocki, Robert Meller, Piotr Nakielski, Paweł Stopa, Robert Napiontek, Michał Kartuszyński, Kacper Sprawka, Olga Kuczkowska. W Powiatowej Lidze Kobiet brało udział 12 drużyn w tym jedna z powiatu kartuskiego. Mecze rozpoczęły się w październiku i trwały do kwietnia. Po rundzie zasadniczej cztery najlepsze drużyny spotkały się w fazie play-off, po której to zostały wyłonione pary drużyn na Finał. W meczu o III miejsce spotkały się drużyna Kiszewianek /ubiegłoroczny Mistrz Ligi/ i Feniks Kościerzyna .Po bardzo zaciętym i stojącym na wysokim poziomie meczu, zwyciężyły dziewczęta ze Starej Kiszewy 3:1. Natomiast o I miejsce walczyły drużyny ze Stężycy i Sokółki Kościerzyna. Mecz był bardzo emocjonujący i trudno było wskazać zwycięzcę I podobnie jak w finale mężczyzn dopiero taybrek zdecydował ,że Mistrzem Ligi wśród kobiet została drużyna ze Stężycy ,która to zdobyła Puchar Starosty Kościerskiego. Skład zwycięskiej drużyny: Paulina Hinc,Beata Zaborowska, Alicja Damasche, Katarzyna Wojdak, Iwona Konkol i Justyna Czaja. Puchary, medale  i nagrody rzeczowe wręczał Starosta Powiatu Kościerskiego Wiesław Baryła wraz z radnym powiatowym Piotrem Laską i Wójtem gminy Dziemiany Leszkiem Pobłockim.    

czytaj całość

Konkurs Plastyczny " Klęska- powódź czy huragan - strażak Ci pomoże "

Dnia 17.04.2009 r. w  bibliotece Starej Kiszewie odbyły się gminne eliminacje XI Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla dzieci i młodzieży pod hasłem „ Klęska – powódź czy huragan  - strażak ci pomoże „

Konkurs odbył si w 3 grupach wiekowych :

I – 6 – 8 lat

II – 9 – 12 lat

III – 13 – 16 lat

Prace oceniała Komisja w składzie :

1. Henryk Ossowski – Przewodniczący – Wiceprezes ZOG OSP

2. Wojciech Koliński – Inspektor d/s obronnych i p-poż

3. Jagoda Kolińska – nauczyciel

4. Katarzyna Knitter – nauczyciel

5. Hanna Sasko – nauczyciel

Wyniki konkursu:

I grupa wiekowa (6-8) lat

1. Agnieszka Lewandowska szkoła Stara Kiszewa

2. Alicja Landowska szkoła Nowe Polaszki

3. Kacper Sękowski szkoła Stara Kiszewa

4. Damian Stolc szkoła Nowe Polaszki

5. Weronika Troka szkoła Stara Kiszewa

II grupa wiekowa (9-12) lat

1. Damian Deja szkoła Stara Kiszewa

2. Klaudia Zielińska Stara Kiszewa

3. Karol Nierzwicki szkoła Góra

4. Magdalena Zabrocka szkoła Stare Polaszki

5. Bartosz Pelpliński szkoła Stare Polaszki

III grupa wiekowa (13-16) lat

1. Paulina Heksel szkoła Stare Polaszki

2. Karolina Knuth szkoła Stara Kiszewa

3. Kinga Klawikowska szkoła Stare Polaszki

4. Joanna Breska szkoła Stara Kiszewa

5. Magda Zielińska szkoła Stara Kiszewa  

Z każdej kategori wiekowej prace z miejsc I - V zostały zakwalifikowane do konkursu powiatowego. Pozostałe prace można ogladac w bibliotece Gminnej w Starej Kiszewie. Nagrody rzeczowe dla zwycięzców ufundował Urząd Gminy w Starej Kiszewie.

czytaj całość

Wystąpienie pokontrolne Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku

Zalecenia Pokontrolne.

Podając powyższe do wiadomości Pana Wójta, działając na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, proszę o spowodowanie usunięcia przedstawionych nieprawidłowości i uchybień, poprzez:

- aktualizowanie przepisów prawa miejscowego miejscowego przypadku zmiany przepisów prawa powszechnie obowiązującego,

- przestrzeganie przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami, nieruchomościami szczególności w zakresie pobierania opłaty adiacenckiej,

- przestrzeganie przepisów ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzanie ścieków, w szczególności w zakresie wykonywania przyłączy wodociągowych wodociągowych kanalizacyjnych do nieruchomości nie będących własnością Gminy,

- spowodowanie zwrotu do budżetu Gminy kwot poniesionych przez Gminę na realizację zadania, które nie należy do zadań Gminy, tj. na wykonanie przyłączy kanalizacyjnych do nieruchomości, których właściciele nie dokonali wpłat z tego tytułu.

      Jednocześnie przypominam, że zgodnie treścią art. 9 ust. 3 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, kontrolowana jednostka jest obowiązana w terminie 30 dni od dnia doręczenia wystąpienia zawiadomić izbę o wykonaniu wniosków lub przyczynach niewykonania wniosków zawartych w wystąpieniu pokontrolnym.

       Wykonanie powyższych zaleceń może być objęte kontrolą sprawdzającą zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych.

       Do wniosków zawartych w powyższym wystąpieniu przysługuje prawo złożenia zastrzeżeń, w terminie 14 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku za pośrednictwem Prezesa tutejszej Izby, zgodnie z art. 9 ust. 3 i 4 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych.

czytaj całość

I Edycja Kościerskiej Halowej Ligi Piłki Nożnej Oldboyów

 

Dnia 20.03.09r.w Kościerzynie odbyło się podsumowanie oraz wręczanie pucharów i nagród za I Edycję Kościerskiej Halowej Ligi Piłki Nożnej Oldboyów.

Do rozgrywek przystąpiło 8 drużyn z powiatu kościerskiego w tym drużyna ze Starej Kiszewy.

Mecze w Lidze rozgrywane były systemem mecz i rewanż.

Od początku rozgrywek drużyna ze Starej Kiszewy plasowała się w czołówce tabeli. Na 14 rozegranych meczy osiągnęła 11 zwycięstw,1 remis i tylko 2 porażki.

Tabela

Kościerskiej Halowej Ligi Piłki Nożnej Old Boy-ów

o Puchar Burmistrza Miasta Kościerzyna


Poz.

Drużyna

Meczy

Pkt

Zw.

Rem.

Przeg.

Bramki

Bilans

1

Stara Kiszewa

14

34

11

1

2

101-48

+53

2

Hades

14

29

9

2

3

65-47

+18

3

Fach – Bud

14

28

9

1

4

75-42

+33

4

Sokół

14

27

9

-

5

65-45

+20

5

Lubiana

14

20

6

2

6

50-53

-3

6

Gołubie – Stężyca

14

16

5

1

8

53-63

-10

7

Lipusz

14

10

3

1

10

45-80

-35

8

Kajko

14

0

-

-

14

21-97

-76


Ogólnie drużyna zdobyła 34 punkty i z przewagą 5pkt nad „Hadesem” zajęła I miejsce i tym samym zdobyła Puchar Burmistrza Kościerzyny.

Oprócz I miejsca w Lidze dwóch naszych zawodników Tomasz Świeczkowski i Mariusz Weier zajęli dwa pierwsze miejsca w tabeli strzelców, pierwszy strzelił 30 bramek, drugi 23 bramki.

Zwycięska drużyna grała w składzie:

Henryk Tocha

Franciszek Aftka

Tomasz Świeczkowski

Tomasz Tebecio

Bogdan Treder

Krzysztof Łagowski

Krzysztof Racławski

Jarosław Herbasz

Sebastian Posański

Dariusz Weier

Mariusz Weier

Arkadiusz Czapiewski

Marek Strus

Dla drużyny ze Starej Kiszewy jest to ogromny sukces, gdyż dotychczas nigdy nie uplasowała się tak wysoko w Lidze.I jak podkreślają zawodnicy rywalizacja w lidze była bardzo zacięta do ostatnich meczy i trzeba było walczyć o wygraną w każdym meczu i z każdą drużyną. Zawodnicy obiecują ze w przyszłym sezonie też powalczą o zwycięstwo, co nie będzie łatwe bo poziom w lidze jest bardzo wyrównany.

Puchary i nagrody rzeczowe wręczali Burmistrz miasta Marcin Modrzejeski, przewodniczący Rady Andrzej Gierszewski i Organizator ligi Arkadiusz Maliszewski 

czytaj całość

Strona 98 z 101 << < 95 96 97 98 99 100 101 >
Informacja
Urząd czynny:

poniedziałek - piątek
7:30 - 15:30

Adres:

ul. Ogrodowa 1
83-430 Stara Kiszewa
woj: pomorskie

Konto bankowe

Bank Spółdzielczy
Starogard Gdański
Oddz. Stara Kiszewa
Nr 59 8340 0001 0300 01 43 2000 0004 urzadgminy@starakiszewa.pl
Mapa Gminy
 
CIT
1% dla OSP
Załatw sprawę
Gosp. odpadami
BIP
eea grants
MojePodręczniki
Brak pluginu Flash
Strategia 2020
W galerii
Realizowane projektyLGR MORENKA
Chata Kociewia
Partnerstwo Gmin
Wrota Pomorza
Wydarzenia
PnWtŚrCzPiSoNi
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31