Nawigacja
GMINAoff
Prawo lokalne off
J.ORGANIZACYJNE off
J. POMOCNICZE off
O. POZARZĄDOWE off
TURYSTYKAoff
SPORToff
INNEoff
Ogłoszenie

Ogłoszenie

Wójt Gminy Stara Kiszewa

o g ł a s z a

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych wchodzącej w skład zasobu gruntów Gminy Stara Kiszewa, znajdujących się w obrębie geodezyjnym Stara Kiszewa, o powierzchni 10m² określona w wykazie opublikowanym w sposób zwyczajowo przyjęty (tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Starej Kiszewie, w prasie i sołectwie Stara Kiszewa).

Lp

Nr działki

Miejscowość

Powierzchnia

działki

w m²

Nr księgi

wieczystej

Cena

wywoławcza

brutto

Minimalne

postąpienie

w złotych

1.

923

Stara Kiszewa

30

GD1E/00002349/3

1.690,00

169,00

2.

924

Stara Kiszewa

30

GD1E/00002349/3

1.690,00

169,00

3.

925

Stara Kiszewa

30

GD1E/00002349/3

1.690,00

169,00

4.

926

Stara Kiszewa

30

GD1E/00002349/3

1.690,00

169,00

5.

930

Stara Kiszewa

30

GD1E/00002349/3

1.690,00

169,00

Stosownie do przepisów ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. nr 80, poz. 717 ze zmianami) przedmiotowy teren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy, teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.

Plan został zatwierdzony uchwałą Rady Gminy Stara Kiszewa nr XX/118/2012 z dnia 24 kwietnia 2012r., obejmującego obszar obrębu geodezyjnego wsi Stara Kiszewa, który został opublikowany w Dz. Urz. Województwa Pomorskiego poz. 1904 z dnia 1 czerwca 2012r.

-Przetarg odbędzie się w dniu 11 stycznia 2018 roku o godz. 10ºº w siedzibie

 Urzędu Gminy w Starej Kiszewie przy ul. Ogrodowej nr 1, w sali narad.

- Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% łącznej ceny wywoławczej

tj.169,00 złotych (słownie: sto sześćdziesiąt dziewięć złotych 00/100) w terminie do dnia 5 stycznia 2018roku

i okazanie komisji przetargowej w chwili otwarcia przetargu dowodu jego wniesienia.

- Wadium należy wpłacić na konto Urzędu Gminy Stara Kiszewa w Banku Spółdzielczym w Starogardzie Gdańskim

o/Stara Kiszewa nr 59 8340 0001 0300 0143 2000 0004.

- Wadium oferenta, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, a innym oferentom

zostanie zwrócone w całości.

- Zapłata pozostałej części należności za zakup nieruchomości musi nastąpić przed zawarciem umowy sprzedaży, z 

odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby środki pieniężne znalazły się na rachunku bankowym tut. Urzędu przed

zawarciem umowy.

- Koszty zawarcia umowy sprzedaży ponosi kupujący.

- Osoby fizyczne zobowiązane są przedstawić komisji przetargowej dokument stwierdzający ich tożsamość, natomiast 

osoby prawne- aktualny odpis z właściwego rejestru handlowego (lub równorzędnego),pełnomocnictwo, dokument

tożsamości osoby reprezentującej- w oryginałach.

- Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej.

- Do nabycia nieruchomości przez oferenta zagranicznego mają zastosowanie odpowiednie przepisy o nabywaniu

nieruchomości przez cudzoziemców.

- W przypadku uchylenia się osoby wygrywającej przetarg od zawarcia umowy sprzedaży – wadium nie podlega

zwrotowi .

- Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14.09.2004r. w sprawie

sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości / z 2004r. Dz.U. nr 207 poz.

2108/.

- Dodatkowe informacje o nieruchomościach zamieszczonych w ogłoszeniu o przetargu można uzyskać w Urzędzie

Gminy w Starej Kiszewie ul. Ogrodowa nr 1 ( pokój nr 17) lub telefonicznie pod nr 687-60-23 w godzinach pracy

Urzędu.

- Wójt Gminy może odwołać ogłoszony przetarg z uzasadnionej przyczyny, informując o tym w formie właściwej dla.

ogłoszenia o przetargu.

Informacja
Urząd czynny:

poniedziałek - piątek
7:30 - 15:30

Adres:

ul. Ogrodowa 1
83-430 Stara Kiszewa
woj: pomorskie

Konto bankowe

Bank Spółdzielczy
Starogard Gdański
Oddz. Stara Kiszewa
Nr 59 8340 0001 0300 01 43 2000 0004 urzadgminy@starakiszewa.pl
Mapa Gminy
 
CIT
1% dla OSP
Załatw sprawę
Gosp. odpadami
BIP
eea grants
MojePodręczniki
Brak pluginu Flash
Strategia 2020
W galerii
Realizowane projektyLGR MORENKA
Chata Kociewia
Partnerstwo Gmin
Wrota Pomorza
Wydarzenia
PnWtŚrCzPiSoNi
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31