Nawigacja
Rada Gminy
GMINAoff
Prawo lokalne off
J.ORGANIZACYJNE off
J. POMOCNICZE off
O. POZARZĄDOWE off
TURYSTYKAoff
SPORToff
INNEoff
OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY z dnia 16.11.2017r.

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY z dnia 16.11.2017r.

KIEROWNIK BIURA OBSŁUGI SZKÓŁ W STAREJ KISZEWIE OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY KIEROWCA AUTOBUSU SZKOLNEGO

I . Wymagania niezbędne

 1. Ważne prawo jazdy kategorii B i D

 2. Wykształcenie minimum zawodowe

 3. Posiadanie kwalifikacji zawodowych związanych z pracą na stanowisku kierowcy- zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 39a ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (DZ. U. z 2016r. Poz. 1907 z późn. zm.) w szczególności:

 • brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy

 • brak przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy

 • uzyskana kwalifikacja wstępna lub kwalifikacja wstępna przyśpieszona

 • ukończone szkolenie okresowe

 1. Niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe

 2. Nieposzlakowana opinia

II. Wymagania pożądane

 1. Umiejętność usuwania drobnych usterek i awarii autobusu

 2. Mile widziane umiejętności mechanika samochodowego

 3. Minimum 2 letnie doświadczenie w przewozach osobowych

III. Predyspozycje osobowościowe

 1. Dyspozycyjność

 2. Komunikatywność

IV. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1. Dowożenie i odwożenie uczniów do szkoły i ze szkoły autobusem szkolnym,

2. Dbanie o bezpieczeństwo w czasie jazdy (przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa

zgodnie z regulaminem)

3. Utrzymanie autobusu w czystości

4. Wykonywanie innych prac zleconych przez kierownika BOS

V. Informacja o warunkach pracy na stanowisku

1. Miejsce pracy: teren Gmina Stara Kiszewa

2. Praca w pełnym wymiarze czasu pracy

3. Praca w systemie przerywanego czasu pracy,

4. Możliwe wyjazdy poza teren gminy w tym soboty i niedziele,

5. Współpraca z opiekunem zajmującym się bezpiecznym dowozem dzieci do szkoły i ich

powrotem ze szkoły

VI. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce:

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosi poniżej 6%.

VII. Wymagane dokumenty

1. CV

2. List motywacyjny

3. Kwestionariusz osobowy kandydata obiegającego się o zatrudnienie

4. Kserokopia prawa jazdy

5. Kserokopie dokumentów potwierdzające wykształcenie

6. Kserokopię dokumentów potwierdzające staż pracy i doświadczenie zawodowe

7.Oświadczenie kandydata stwierdzające, iż posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych

8. Oświadczenie kandydata stwierdzające, iż nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

9. Oświadczenie o treści: ,,Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Z 2016r. Poz. 922) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Z 2016r., poz. 902)”.

Oświadczenia, kwestionariusz osobowy, CV oraz list motywacyjny powinny być podpisane własnoręcznym podpisem przez kandydata.

Uwagi

 1. Ogłoszenie o naborze oraz wszelkie informacje związane z przedmiotowym naborem, w tym także o ewentualnych etapach rekrutacji będą umieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie www.starakiszewa.pl oraz na tablicy ogłoszeń, znajdującej się w siedzibie Urzędu Gminy w Starej Kiszewie.

 2. Kandydaci zakwalifikowani zostaną poinformowani telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

 3. Wymagane dokumenty należy składać w terminie do dnia 28.11.2017r. do godz. 10.00 w zamkniętej kopercie z adresem zwrotnym i dopiskiem na kopercie ,,Nabór na stanowisko kierowcy autobusu szkolnego” osobiście w Biurze Obsługi Szkół w Starej Kiszewie, ul. Ogrodowa 1, 83-430 Stara Kiszewa, pok. 19, I piętro lub przesłać pocztą na adres: Biuro Obsługi Szkół w Starej Kiszewie 83-430 Stara Kiszewa, ul. Ogrodowa 1

 4. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane/ decyduje data wpływu do siedziby Biura Obsługi Szkół w Starej Kiszewie

 5. Bliższe informacje można uzyskać pod numerem tel. 58 687 60 48

 6. Kierownik Biura Obsługi Szkół zastrzega sobie prawo unieważnienia naboru, bez podania przyczyny.

 

Kierownik Biura Obsługi Szkół

/-/ Magdalena Borkowicz

Informacja
Urząd czynny:

poniedziałek - piątek
7:30 - 15:30

Adres:

ul. Ogrodowa 1
83-430 Stara Kiszewa
woj: pomorskie

Konto bankowe

Bank Spółdzielczy
Starogard Gdański
Oddz. Stara Kiszewa
Nr 59 8340 0001 0300 01 43 2000 0004 urzadgminy@starakiszewa.pl
Mapa Gminy
 
CIT
1% dla OSP
Załatw sprawę
Gosp. odpadami
BIP
eea grants
MojePodręczniki
Brak pluginu Flash
Strategia 2020
W galerii
Realizowane projektyLGR MORENKA
Chata Kociewia
Partnerstwo Gmin
Wrota Pomorza
Wydarzenia
PnWtŚrCzPiSoNi
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31